کفپوش بتنی


کفپوش بتنی طرح ضربدری

ابعاد : 60*30 موجود در سه رنگ طوسی ، زرد و قرمز

کفپوش بتنی پوست ماری

ابعاد : 40*40 و 20*20 و 20*10 موجود در سه رنگ زرد ،

قرمز و طوسی

کفپوش نابینایان

ابعاد : 40*40 موجود در رنگ زرد

کفپوش بتنی ستاره ای

ابعاد 40*40 موجود در نگ های زرد ، قرمز و طوسی